Τι είναι η Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial accounting);

Χρηματοοικονομική λογιστική είναι η λογιστική που ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και τη μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης.

Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται επίσης με την σύνταξη και παρουσίαση σχετικών ειδικών εκθέσεων, ώστε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι (μέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, διοίκηση, πελάτες, προμηθευτές κλπ) να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατά το δυνατόν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται αναφέρονται, κυρίως:

  • στην χρηματοοικονομική κατάσταση (Ισολογισμός) και
  • στα αποτελέσματα των δράσεων της επιχείρησης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ))

Μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνουν οι διάφοροι χρήστες με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται:

  • Απόφαση για αγορά, πώληση ή κράτηση μιας μετοχής
  • Αξιολόγηση της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
  • Απόφαση για εξαγορά ή συγχώνευση ή πώληση μιας επιχείρησης ή τμήματος αυτής
  • Απόφαση για χορήγηση δανείου και προσδιορισμός των σχετικών όρων (επιτόκιο, εγγυήσεις, όροι αποπληρωμής κλπ.)
  • Επιχειρηματικές αποφάσεις (εισαγωγή νέων προϊόντων ή απόσυρση παλαιών, πιστωτική πολιτική προς πελάτες ή προμηθευτές, κλπ.)
  • Διαμόρφωση απαιτήσεων για μισθολογικές αυξήσεις εκ μέρους των εργαζομένων
  • Διαμόρφωση της κρατικής οικονομικής πολιτικής