Τι είναι ο κίνδυνος μεταβλητότητας;

Ο κίνδυνος σχετίζεται με την αβεβαιότητα της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας επένδυσης. Ένα χαρτοφυλάκιο έχει υψηλό κίνδυνο όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πραγματική του απόδοση να διαφέρει κατά πολύ από την προσδοκώμενη Για παράδειγμα, η μετοχή μιας νεοϊδρυθείσας εταιρίας του διαδικτύου, μπορεί να δεκαπλασιαστεί, αν η εταιρία πετύχει, αλλά στην αντίθετη περίπτωση δεν θα έχει καμιά αξία για τους μετόχους της.

Κίνδυνος Μεταβλητότητας:

Η τιμή μιας μετοχής ή ενός ομολόγου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ (Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης) υπόκειται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται αιτιωδώς με την οικονομική πορεία της εκδότριας εταιρίας ή του κράτους. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος απώλειας μέρους ή και υπό περιστάσεις του συνόλου του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Υπογραμμίζεται ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ανοδική ή καθοδική πορεία μιας μετοχής ή ενός ομολόγου, ούτε η διάρκεια μιας τέτοιας  πορείας. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως ότι η πορεία της χρηματιστηριακής  αξίας μιας μετοχής  είναι  συνάρτηση πολλών παραγόντων και δεν εξαρτάται  μόνον από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, όπως π.χ. αυτά απεικονίζονται βάσει των αρχών της θεμελιώδους ανάλυσης.