Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια;

Ειδική κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) αποτελούν τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία (Εxchange Traded Funds – ETFs). Από τις τοποθετήσεις των ETFs προκύπτουν χαρτοφυλάκια που σχετίζονται και έχουν παράλληλη πορεία με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή μία ομάδα μετοχών (καλάθι μετοχών). Ειδική περίπτωση των ETFs αποτελούν  τα λεγόμενα  Exchange Traded Commodities (ETCs), στο πλαίσιο των οποίων προκύπτουν χαρτοφυλάκια που σχετίζονται και έχουν παράλληλη πορεία με κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη εμπορευμάτων ή ορισμένα εμπορεύματα.