Guest User

Πως δίνουν φόρο οι forex traders στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κ.Φ.Ε οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το παγκόσμιο εισόδημα τους και να καταβάλλουν φόρο στην Ελλάδα. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει ετησίως πληροφορίες εισοδημάτων για τους Έλληνες που φορολογούνται στην Ελλάδα, από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας. Σήμερα λαμβάνονται φορολογικά στοιχεία από περισσότερες από …

Πως δίνουν φόρο οι forex traders στην Ελλάδα; Read More »

Τι είναι οι προνομιούχες μετοχές;

Προνομιούχες μετοχές είναι προνομιούχα μερίδια ιδιοκτησίας μιας εταιρίας με περισσότερα δικαιώματα πάνω στα κέρδη και τα  περιουσιακά στοιχεία της από τις κοινές μετοχές. Οι προνομιούχες μετοχές έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών όταν η εταιρία μοιράζει μέρισμα ή σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας. Επίσης από τα κέρδη κάθε χρήσης …

Τι είναι οι προνομιούχες μετοχές; Read More »

Τι είναι τα Πιστοποιητικά Μετοχών;

Τα Πιστοποιητικά Μετοχών αποτελούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα Πιστοποιητικά Μετοχών είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές αλλοδαπής εταιρίας. Οι μετοχές που αντιπροσωπεύουν οι αξίες αυτές αποσύρονται από την αγορά της αλλοδαπής εταιρίας, αφού σε αντίθετη περίπτωση η έκδοση των πιστοποιητικών θα οδηγούσε σε διπλή  διαπραγμάτευση των ιδίων μετοχών και σε μείωση της τιμής της μετοχής. Ειδική …

Τι είναι τα Πιστοποιητικά Μετοχών; Read More »

Τι είναι ο κίνδυνος μεταβλητότητας;

Ο κίνδυνος σχετίζεται με την αβεβαιότητα της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας επένδυσης. Ένα χαρτοφυλάκιο έχει υψηλό κίνδυνο όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πραγματική του απόδοση να διαφέρει κατά πολύ από την προσδοκώμενη Για παράδειγμα, η μετοχή μιας νεοϊδρυθείσας εταιρίας του διαδικτύου, μπορεί να δεκαπλασιαστεί, αν η εταιρία πετύχει, αλλά στην αντίθετη περίπτωση δεν …

Τι είναι ο κίνδυνος μεταβλητότητας; Read More »

Τι ονομάζεται διαφοροποίηση;

Ονομάζεται η συλλογή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κυριότητα μιας οικονομικής μονάδας. Ένα χαρτοφυλάκιο συνήθως αποτελείται από τοποθετήσεις σε πολλά διαφορετικά στοιχεία με διαφορετικές αποδόσεις. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας που ονομάζεται διαφοροποίηση και έχει σκοπό τη μείωση συγκεκριμένων κατηγοριών κινδύνου. Στο πλαίσιο της θεωρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου οι επενδυτές τοποθετούν τον πλούτο τους σε …

Τι ονομάζεται διαφοροποίηση; Read More »

Τι είναι η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging);

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού (currency risk), του επιτοκιακού (interest rate risk) ή του συστημικού κινδύνου (market risk). Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την αγορά χρηματοπιστωτικών εργαλείων τα οποία δίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα …

Τι είναι η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging); Read More »

Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια;

Ειδική κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) αποτελούν τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία (Εxchange Traded Funds – ETFs). Από τις τοποθετήσεις των ETFs προκύπτουν χαρτοφυλάκια που σχετίζονται και έχουν παράλληλη πορεία με κάποιον χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή μία ομάδα μετοχών (καλάθι μετοχών). Ειδική περίπτωση των ETFs αποτελούν  τα λεγόμενα  Exchange Traded Commodities (ETCs), στο πλαίσιο των οποίων προκύπτουν …

Τι είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια; Read More »

Τι είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

laptop, gdpr, privacy-3233780.jpg

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα. Η διαχείριση του Α/Κ αναλαμβάνεται από Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Βασικό στοιχείο της διαχείρισης του Α/Κ αποτελεί η διαίρεση της περιουσίας του σε ισάξια μερίδια. Οι επενδυτές που …

Τι είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο; Read More »

Τι είναι η διάσπαση μετοχών;

businessman, finger, touch-2956974.jpg

Διάσπαση μετοχών (stock split) είναι η εταιρική πράξη κατά την οποία οι υπάρχουσες μετοχές μιας επιχείρησης διαιρούνται σε περισσότερες και μειώνεται η τιμή τους αναλογικά ώστε να μην αλλάξει η συνολική αξία των μετοχών που έχει στα χέρια του κάθε μέτοχος. Μία εταιρεία που οι μετοχές της έχουν καλές επιδόσεις μπορεί να αποφασίσει να κάνει …

Τι είναι η διάσπαση μετοχών; Read More »

Τι είναι οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος;

blur, chart, computer-1853262.jpg

Επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (fixed income), είναι επενδύσεις που παρέχουν στους επενδυτές αποδόσεις με τη μορφή σταθερών περιοδικών πληρωμών και πλήρη επιστροφή του κεφαλαίου στη λήξη τους. Παράδειγμα: Eπενδύσεις σταθερού εισοδήματος είναι οι καταθέσεις σταθερού επιτοκίου, τα κυβερνητικά, δημοτικά και εταιρικά ομόλογα που πληρώνουν σταθερό ποσό για τα κουπόνια μέχρι τη λήξη τους, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με τον όρο ότι θα …

Τι είναι οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος; Read More »