Financial

Τι είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Consumer price index);

Δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει ένα δείγμα νοικοκυριών, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νοικοκυριών. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή προκύπτει από τη στάθμιση των τιμών των διαφόρων προϊόντων και ο συντελεστής στάθμισης είναι ανάλογος με τη σπουδαιότητα κάθε αγαθού στο καλάθι της νοικοκυράς. Έτσι προκύπτει ο σταθμικός μέσος …

Τι είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Consumer price index); Read More »

Τι είναι το Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods);

Το καλάθι των καταναλωτικών αγαθών & υπηρεσιών ή αλλιώς “καλάθι της νοικοκυράς” είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει ο μέσος πολίτης και χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη του κοινού και στη συνέχεια να βρεθούν οι διεθνείς ισοτιμίες της αγοραστικής δύναμης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες καλαθιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αντίστοιχων δεικτών, όπως το …

Τι είναι το Καλάθι των Καταναλωτικών Αγαθών & Υπηρεσιών / Καλάθι της Νοικοκυράς (Basket of goods); Read More »

Τι είναι η Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Bank reconciliation);

Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών είναι η διαδικασία της τακτικής συμφωνίας των λογαριασμών μιας τράπεζας με τους πελάτες της. Ελέγχει δηλαδή εάν τα στοιχεία που υπάρχουν στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης συμφωνούν με τα στοιχεία που έχει η ίδια για την κίνηση των λογαριασμών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τι είναι η Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial accounting);

Χρηματοοικονομική λογιστική είναι η λογιστική που ασχολείται με τον εντοπισμό, την καταχώρηση, την επεξεργασία και τη μέτρηση των οικονομικών γεγονότων μιας επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται επίσης με την σύνταξη και παρουσίαση σχετικών ειδικών εκθέσεων, ώστε οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι (μέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, διοίκηση, πελάτες, προμηθευτές κλπ) να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατά το δυνατόν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις. Οι …

Τι είναι η Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial accounting); Read More »

Τι είναι η Μέθοδος Αποτίμησης FIFO (FIFO (First in, First out));

FIFO είναι μια λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων και της αξίας των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO, το απόθεμα μιας εταιρείας αποτιμάται με βάση την υπόθεση ότι τα πρώτα εμπορεύματα που αγοράστηκαν είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν. Δηλαδή, τα παλαιότερα αγαθά που βρίσκονται στην αποθήκη είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από αυτή, όπως προκύπτει και …

Τι είναι η Μέθοδος Αποτίμησης FIFO (FIFO (First in, First out)); Read More »

Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων (Cost of goods sold);

Κόστος πωληθέντων είναι το κόστος αγοράς των πωληθέντων προϊόντων μιας επιχείρησης και ισούται με το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της. Το κόστος αγοράς αποτελείται από: Την τιμή αγοράς τοις μετρητοίς (+) Τα άμεσα ή ειδικά έξοδα αγορών (+) Τις εκπτώσεις αγορών (-) Τις επιστροφές αγορών (-) 1) Όταν αγοράζονται εμπορεύματα επί πιστώσει, σαν κόστος αγοράς νοείται η …

Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων (Cost of goods sold); Read More »

Τι είναι ο Κωδικός Αριθμός Ασφαλείας (CVV) (Card verification value);

CVV είναι ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος κωδικός που αναγράφεται στο μπροστινό ή πίσω μέρος μίας χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ή στα ΑΤΜ. Με την παροχή του κωδικού αριθμού ασφαλείας, ένας έμπορος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πιστωτική / χρεωστική κάρτα είναι στα χέρια …

Τι είναι ο Κωδικός Αριθμός Ασφαλείας (CVV) (Card verification value); Read More »

Τι είναι ο Μη-Ορθολογικός Επενδυτής;

stock, trading, monitor-1863880.jpg

Noise trader είναι ο επενδυτής ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις για αγορά ή πώληση μετοχών χωρίς τη χρήση των θεμελιωδών δεδομένων. Οι επενδυτές αυτοί ακολουθούν αγελαία συμπεριφορά και υπεραντιδρούν σε καλά ή άσχημα γεγονότα. Η παρουσία των noise traders στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μπορεί να προκαλέσει αποκλίσεις από τα αναμενόμενα επίπεδα τιμών, ακόμη κι αν όλοι οι υπόλοιποι traders είναι ορθολογικοί. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη κι εάν ένας επαγγελματίας διαχειριστής …

Τι είναι ο Μη-Ορθολογικός Επενδυτής; Read More »

Φαινόμενο του Δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) (P/E effect)

Φαινόμενο του δείκτη τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (P/E) είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής σύμφωνα με την οποία χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με χαμηλό P/E, θα έχουν καλύτερη μελλοντική απόδοση από χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με υψηλό P/E. Το φαινόμενο αυτό καταστρατηγεί την αρχή της θεωρίας της Αποτελεσματικής Αγοράς ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσιευμένα στοιχεία για να προβλεφθούν μελλοντικές αποδόσεις και να επιτευχθούν υπερκέρδη.

Τι είναι το Κόστος Ευκαιρίας (Opportunity cost);

laptop, gdpr, privacy-3233780.jpg

Κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε σχέση με το διαφυγόν κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη πιο συμφέρουσα συναλλαγή ή επένδυση. Παράδειγμα: Αν ένας επενδυτής, αγοράσει 1.000€ μετοχές της εταιρείας Α με απόδοση 100€, ενώ η εταιρεία Β θα απέδιδε 150€ με το ίδιο κεφάλαιο, το κόστος ευκαιρίας αυτών των 1.000€ είναι 50€ …

Τι είναι το Κόστος Ευκαιρίας (Opportunity cost); Read More »