αγορα ομολογων

Τι είναι οι Αυτόνομοι Συντελεστές Ρευστότητας (Autonomous liquidity factors);

Αυτόνομοι συντελεστές ρευστότητας είναι οι συντελεστές που επηρεάζουν τη ρευστότητα αλλά οι οποίοι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα άσκησης νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, προκύπτουν από άλλους αυτόνομους παράγοντες όπως είναι τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, οι καταθέσεις της κυβέρνησης στην κεντρική τράπεζα και τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας.

Τι είναι οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος;

blur, chart, computer-1853262.jpg

Επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (fixed income), είναι επενδύσεις που παρέχουν στους επενδυτές αποδόσεις με τη μορφή σταθερών περιοδικών πληρωμών και πλήρη επιστροφή του κεφαλαίου στη λήξη τους. Παράδειγμα: Eπενδύσεις σταθερού εισοδήματος είναι οι καταθέσεις σταθερού επιτοκίου, τα κυβερνητικά, δημοτικά και εταιρικά ομόλογα που πληρώνουν σταθερό ποσό για τα κουπόνια μέχρι τη λήξη τους, οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με τον όρο ότι θα …

Τι είναι οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος; Read More »