δανειστής

Τι είναι οι Αυτόνομοι Συντελεστές Ρευστότητας (Autonomous liquidity factors);

Αυτόνομοι συντελεστές ρευστότητας είναι οι συντελεστές που επηρεάζουν τη ρευστότητα αλλά οι οποίοι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα άσκησης νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, προκύπτουν από άλλους αυτόνομους παράγοντες όπως είναι τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, οι καταθέσεις της κυβέρνησης στην κεντρική τράπεζα και τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας.

Τι είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι ουσιαστικά μια επιβάρυνση του δανειολήπτη για τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου. Τα περιουσιακά στοιχεία που δανείζονται μπορεί να περιλαμβάνουν μετρητά, καταναλωτικά αγαθά, οχήματα και ακίνητα. Τα επιτόκια ισχύουν για τις περισσότερες συναλλαγές δανεισμού. Τα άτομα δανείζονται χρήματα για να αγοράσουν σπίτια, να χρηματοδοτήσουν έργα, να ξεκινήσουν ή να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις ή να …

Τι είναι το επιτόκιο; Read More »