Τι είναι η Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης (Income elasticity of demand);

Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός προϊόντος, σε σχέση με τη μεταβολή του εισοδήματος των καταναλωτών. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι το πηλίκο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. Δηλαδή: όπου ΔΠ = μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Α Π = αρχική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Α ΔΕ = μεταβολή του …

Τι είναι η Εισοδηματική Ελαστικότητα Ζήτησης (Income elasticity of demand); Read More »